Paadi nouetele vastavuse deklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon on olemas praegune tootja (või volitatud esindaja koostatud kirjalik kinnitus selle kohta, et tema toode vastab Euroopa Liidu reservatsioonidele. See teave peab töötama üksi või rohkem tooteid, mis on ettevõtte või kaubakoodi abil selgelt identifitseeritud või millel on oma kordumatu viide. Tootja peab toodet analüüsima ja tegema vajalikud muudatused, et see vastaks direktiivide nõuetele.

Forte Love

Enne vastavusdeklaratsiooni väljaandmist peavad tooted läbima vastavushindamisprotseduurid ning vajaduse korral peavad materjalid (omaenda eeskirjade tõttu ostma ka head sertifikaadid. Vastavushindamismenetlus on kavandatud konkreetsete toimingute jada abil. Praegu nimetatakse neid mooduliteks ja tavaliselt viidatakse suurtähtedega. Ta soovib, et tootja valiks selle järjestuse, mida saaksime enesekindlalt otsida vastavalt oma rahulolule talle tutvustatud konkreetse toote vaatenurgast. Tehniliselt keskmiste toodete korral saab jada esitada ainult mõnest elemendist (nt moodul A ja keerukamate toodete puhul on need kombineeritud protseduurid (nt elektriarvesti puhul saab tootja valida moodulid B + D, B + F või H1 . Seejärel dokumenteeritakse tegevuste kasv ja väljund. Tootja väljastab CE-märgise toodetele, millel on vastavusdeklaratsioon. Suur vastavusdeklaratsiooni väljastamisega seotud märkus pärineb sellest, et on ette nähtud, et toode, mille jaoks on koostatud dokumentatsioon, vastab kõigile peamistele soovidele ja põhisätetele.EÜ vastavuslepingud peaksid sisaldama lisateavet vastavalt järgmisele vormile (vastavalt taristuministri 11. augusti 2004. aasta seadusele ehitustoodete vastavusdeklaratsiooni meetodite ja nende ehitusmärgisega tähistamise korral:1. Toote kordumatu identifikaator - number XXXX2. Tootja nimi ja aadress ning soovi korral ka tema Euroopa volitatud esindaja3. Vastavusdeklaratsioon antakse välja tootja (või paigaldaja täielikul vastutusel4. Mis on deklaratsiooni eesmärk - tootetähis, mis võimaldab teil vajaduse korral selle ajaloo rekonstrueerida - lisage foto5. Eespool kirjeldatud deklaratsiooni teema on kooskõlas ühenduse heade õigusaktidega (loetelu6. Viited spetsifikatsioonidele või fotodele ühtlustatud eeskirjadele - millele deklaratsioon on adresseeritud7. Vajaduse korral lisatakse teadmised sekkunud ja tunnistuse väljastanud teavitatud asutuse kohta8. Muu lisateave, näiteks: kelle nimel see allkirjastati, väljaandmise aeg ja koht, ametikoht, nimi ja allkiri.Pärast vastavusdeklaratsiooni väljastamist võib toode saada CE-märgise. Selle märgistuse olemasolu toote pakendil näitab, et see vastab Euroopa Liidu direktiivide vajadustele. Need käsitlevad tervise ja ruumi kaitse ning kasutamise ohutusega seotud ülesandeid ja täpsustavad siiski ohte, mille tootja peaks kõrvaldama. Kui tootel tuleb läbi viia vastavushindamine ja tal puudub vastavusdeklaratsioon, ei saa seda Euroopa Liidus turule viia ega kasutada. Deklaratsiooni koostab tootja või kui tema lähedane ettevõte asub väljaspool Euroopa Liitu, siis tema volitatud esindaja.